Convocatòria beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2021-2022

dijous, 2 de setembre de 2021 12:03
Imprimeix

A qui va dirigit:

A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

1. Requisits generals

2.  Requisits acadèmics

Els sol·licitants han d'estar matriculats en curs 2021-2022 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades:

No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

3. Requisits econòmics

Segons els ingressos de la unitat familiar durant l'exercici fiscal de l'any 2020, s'estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca s'estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar:

                                           Llindar 1           Llindar 2          Llindar 3
Famílies d'1 membre:          8.422,00 €       13.236,00 €     14.112,00 €
Famílies de 2 membres:    12.632,00 €       22.594,00 €     24.089,00 €
Famílies de 3 membres:    16.843,00 €       30.668,00 €     32.697,00 €
Famílies de 4 membres:    21.054,00 €       36.421,00 €     38.831,00 €
Famílies de 5 membres:    24.423,00 €       40.708,00 €     43.402,00 €
Famílies de 6 membres:    27.791,00 €       43.945,00 €     46.853,00 €
Famílies de 7 membres:    31.160,00 €       47.146,00 €     50.267,00 €
Famílies de 8 membres:    34.529,00 €       50.333,00 €     53.665,00 €

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos inferiors al llindar 1 tenen dret a:
- Quantia fixa associada a la renda (1.700 €)
- Quantia fixa associada a la residència (1.600 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
- Quantia fixa lligada a l'excel·lència (50 €-125 €)
- Quantia variable.

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 1 però inferiors al llindar 2 tenen dret a:
- Beca bàsica (300 €)
- Quantia fixa associada a la residència (1.600 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
- Quantia fixa lligada a l'excel·lència (50 €-125 €).
- Quantia variable.

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 2 però inferiors al llindar 3 només tenen dret a la beca bàsica (300 €).

Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir beca si se superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la possessió de patrimoni.

També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l'exercici anterior, superior als 155.500,00 €.

Termini per presentar la sol·licitud: del 3 d'agost a l'1 d'octubre de 2021.

Més informació: Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris