REFLEXIONS PEDAGÒGIQUES AL CENTRE

dimarts, 19 d'octubre de 2021 17:50
Imprimeix

REFLEXIÓ PEDAGÒGICA AL CENTRE

debatReflexions fetes en el marc del Laboratori de Transformació Educativa


 

Com podem millorar el lideratge pedagògic al centre?

Ens cal repartir responsabilitats i tenir uns canals de comunicació eficaços per agilitzar la presa de decisions. 

debat

 

Aquest curs hem organitzat debats pedagògics oberts al claustre, amb l’objectiu d’analitzar i proposar canvis sobre qualsevol aspecte pedagògic o d’organització. S’han creat comissions de projectes de centre, amb una coordinadora/or que en du l’organització. Per exemple (Medi Ambient, Riscos Laborals, Coeducació, Erasmus+, GEP, Salut, Intercanvis, Festes, Extraescolars,..)

Fomentar la participació de les famílies en les reunions de nivell.

Fomentar la participació dels alumnes, per exemple, podent decidir una part del pressupost en millores del centre de forma participativa.

 

debat

 

 

Com estem col.laborant i aprenent junts en una nova cultura docent?

Aquest curs hem iniciat la codocència (dos docents a l’aula) en les matèries de llengua catalana i castellana dels primers nivells d’ESO.A més de mantenir els agrupaments flexibles en algunes matèries i els projectes interdisciplinaris de 1r a 3r d’ESO.   Hem fet camí cap a una escola del tot inclusiva, i ens en queda per recórrer encara.

 

Com fem de l’escola una organització que ensenya a aprendre i ser autònom al seu alumnat?

 Hem vist amb la situació de pandèmia que una part de l’alumnat no té una autonomia de treball i organització suficient. Per això és un dels objectius de curs. 


Incrementar l’autonomia: personal (personalitat, capacitat de decidir malgrat la pressió de grup, assertivitat, gestió de les emocions, ser capaç de definir objectius a curt termini), execució (terminis de lliurament, assumir rols en el treball d’equip, no dependre tant d’unes pautes molt marcades, consultar autònomament les fonts necessàries per tenir informació), escolta activa com a estratègia, assumir l’error com un procés d’aprenentatge (com a estratègia), millorar l’ús de l’agenda (repensar el format)

 

Quines accions podem fer per tal de millorar l’autonomia de l’alumnat?

 

Cal marcar objectius diferenciats per nivells?

 

Què hem de fer que no fem i què hem de deixar de fer?

Per tal de respondre aquesta qüestió, vam crear un debat pedagògic voluntari entre el professorat del claustre amb l’objectiu de comparar el model d’ensenyament més tradicional, amb el model educatiu que ens agradaria tenir en un futur més o menys immediat. Vam proposar diferents preguntes per a guiar el debat.

Quina hauria de ser la tasca del professorat a dins de l’aula?

El paper del professorat, a banda de transmetre coneixements i gestionar l’aula,  hauria de prioritzar principalment motivar l’alumnat afavorint el diàleg entre iguals i amb els docents. 


Quins aspectes trobeu obsolets o prescindibles de la feina docent?

Les tasques poc significatives, massa repetitives així com un nombre desmesurat de deures.   


Quins aspectes no “tenim” i hauríem d’incloure per ser els docents del futur?

D’una banda, la nostra tasca docent milloraria amb la reducció de ràtios a les aules per poder arribar a tot l’alumnat, cada cop més divers tant en capacitats com en necessitats. 

D’altra banda, caldria més hores de coordinació entre docents. Al nostre centre duem a terme diversos projectes interdisciplinaris, comissions de projectes, agrupaments flexibles i codocència. Amb la nova normativa no tenim aquestes hores per coordinar-nos. 

Finalment, caldria una proposta d’activitats curriculars més significatives i properes als interessos de l’alumnat 


Per quins motius recordes i et va fer créixer aquell/a profe tan especial que vas tenir? 

Per la confiança en les meves possibilitats quan ni jo mateix/a no hi creia. Es recorda més pels valors i com va fer sentir que no pas pels continguts transmesos o els aprenentatges adquirits.  


Com educar uns alumnes que, de tan informats, estan desinformats? 

Fomentant l’esperít crític, fent plantejar-se la veracitat de la informació que tenen al davant, debatent i ensenyant a acceptar la diversitat d’opinions i pensaments. 


L’aprenentatge pot ser un vestit fet a mida per a cada alumne?

Ho hauria de ser. No sempre és fàcil i menys amb ràtios altes.