CFGS d'Educació Infantil

diumenge, 12 d'octubre de 2008 01:15 administrador
Imprimeix

web infantil


LOGO FP DUAL

Web FP dual


CARACTERÍSTIQUES DEL CFGS EDUCACIÓ INFANTIL EN MODALITAT DUAL


Durada dels estudis

La competència general d'aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.


Competències professionals del títol


Àmbit professional

 
 
DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS PER CURSOS

 

1r CURS

Hores setmanals

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

2h

MP02  Didàctica de l'educació infantil

7h

MP03 Autonomia personal i salut infantil

3h

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

4h

MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu

3h

MP07 Desenvolupament sòcioafectiu

3h

MP08 Habilitats socials

2h

MP09 Primers auxilis

2h

MP10 Formació i orientació laboral

1h

Tutoria 1r curs

1,5h

2n CURS

Hores setmanals

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social

1h

       MP03 Autonomia personal i salut infantil 1h

MP04 El joc infantil i la seva metodologia

2h

MP05 Expressió i comunicació

5h

       MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu 2h
       MP08 Habilitats socials 1h

MP10 Formació i orientació laboral

2h

MP11 Empresa i iniciativa emprenedora

2h

MP12 Projecte d'atenció a la infantesa

2h

Tutoria 2n curs

1h

 


  

Darrera actualització de dimecres, 2 d'octubre de 2019 09:34