Cicles formatius de grau mitjà

diumenge, 12 d'octubre de 2008 01:12 administrador
Imprimeix

 

TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (CAI)

+

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (APD)

Vies accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 

Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (1400 hores), pla d'estudis LOGSE.

Aquests estudis capaciten per proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com: memebre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat d'infermeria o, si s'escau, com membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Àmbit professional i de treball:

Tècnic/a d'atenció a persones en situació de dependència (2000 hores distribuïdes en dos cursos), pla d'estudis LOE.

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Àmbit professional i de treball:

L'opció  2x2: dos títols en dos anys


Les dues titulacions de tècnic obren camí a dues famílies professionals diferents:

CAI a la família professional sanitària

APD  a la família professional de serveis socioculturals a la comunitat.

A continuació detallem els Crèdits i Mòduls a cursar en el transcurs dels dos cursos.

1r CURS

HORES setmanals
C2- L’ésser  humà davant la malaltia
2
C3- Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
2
C4- Cures bàsiques d’infermeria
8
C6- Higiene i medi hospitalari i neteja del material
3
MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
4
MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
5
MP6 Teleassistència
2
MP9 Destreses socials
3

2n CURS

HORES setmanals

C1- Operacions administratives i documentació sanitària
2
C9- Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica
3
MP4- Atenció i suport psicosocial
7
MP7- Suport domiciliari
6
M10- Primers auxilis
2
MP8- Suport a la comunicació
2
MP11- Formació i orientació laboral
3
MP12- Empresa i iniciativa emprenedora
2
MP13- Anglès tècnic
3
C13 CAI Síntesi
MP14 APD Síntesi
60 h*
66- h
C12 CAI FCT de cures auxiliars d’infermeria
MP15 APD FCT d’atenció sociosanitària
CAI (410h)
APSD (190h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓ  Només  CAI: CURES AUXILIARS DE INFERMERIA. Pla d'estudis (LOGSE) + (LOE):

1r Curs

LOGSE:

LOE:

2n Curs

LOGSE:

LOE:

OPCIÓ   APD: ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (2 anys). Pla d'estudis (LOGSE) + (LOE):

1r Curs

LOGSE:

LOE:

2n Curs

LOE:

 

Darrera actualització de dimarts, 10 de setembre de 2019 00:48