Diversitat

diumenge, 12 d'octubre de 2008 01:22 administrador
Imprimeix

Diversitat

L’objectiu del departament de diversitat és el de:

donar suport a alumnes i professors en estratègies pedagògiques i organitzatives d’atenció a la diversitat,

donar suport en l’elaboració d’adaptacions curriculars,

donar suport en la selecció i adaptació de materials curriculars alternatius,

donar suport en la concreció de criteris d’avaluació,

realitzar docència i fer acompanyament d'alumnes dins l'aula ordinària.

col·laborar amb els serveis externs.

Els professionals que treballem en l’àmbit de la diversitat ens agrupem o organitzem com la resta de professionals en els departaments del centre.

 

Per aquest curs 2018-2019 els professionals que som al centre i que formem part del departament de diversitat som els que veieu a la fotografia (Susanna Arnau, Ester Pujol, Mònica Riatós, Ester Pla, M. Josep Alonso, M. Àngels Mangas, Maria Capdevila, Maite Tarrés i les dues vetlladores, Carme Castells i Dolors Duocastella).

 

La diversitat, com bé sabeu, no engloba una àrea concreta.

El departament de diversitat treballa en diferents àmbits i diferent tipus d’alumnat:

Reforç d’àrees instrumentals (llengües: catalana, castellana i matemàtiques).

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida).

 SIEI (Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva).

PDC (Projecte de diversificació curricular).

 Orientació educativa

REFORÇ

En les àrees esmentades, i, pel fet de considerar-les bàsiques a nivell de comunicació i funcionalitat hi ha un grup de treball reduït en nombre d’alumnes. En aquest petit grup es reforcen els aspectes bàsics de cada àrea per tal que cada alumne assoleixi les capacitats bàsiques de l’etapa.

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)

La UEC “L’Afrau” està ubicada a la casa Cal Magí de Solsona.

Des d’aquesta unitat es garanteix l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar. En aquesta aula els alumnes segueixen part dels ensenyaments corresponents a l’etapa amb activitats específiques adaptades a les seves necessitats, així com també realitzen activitats encaminades al món laboral.

Els alumnes que assisteixen a la UEC estan tutorats per un docent de l'institut i realitzen algunes matèries amb els seus companys de l'institut.

SIEI (Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva)

Els SIEI són dotacions extraordinàries de professionals que s'incorporen a les plantilles dels centres educatius, amb la finalitat d'afegir recursos d'atenció a la diversitat al centre. Contribueixen a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials. 

El SIEI és un servei que atén els alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents. Està compost per una psicopedagoga i una educadora. Enguany, a més, el nostre centre també disposa de dues vetlladores. Aquest recurs l’entenem dins de la concepció d’escola inclusiva que es basa en el principi que tots els alumnes, han de poder anar a l’escola de la seva comunitat amb el dret garantit de ser ubicats en una classe comuna i participar del treball cooperatiu dels seus companys de classe.

La intervenció educativa està centrada en adaptar el currículum i portar a terme actuacions que facilitin, tant com sigui possible la participació de l’alumnat a l’aula ordinària i al centre, en el marc de l’escola inclusiva.

PDC (Projecte de diversificació curricular)

És una estructura organitzativa d’atenció a la diversitat per a atendre alumnes de 4t d’ESO que requereixen unes estratègies metodològiques basades en l'aprenentatge per projectes i per competències, en el marc de l'atenció personalitzada.

A 4t. s’hi duen a terme tres àmbits: el cientificotècnic, l’humanístic i el professional, amb plantejaments globalitzadors i aprenentatges significatius. Els alumnes coneixen diferents àmbits de treball i a mida que els proven s’orienten i s’animen a continuar estudiant. Els objectius d’aquest espai són desenvolupar les competències bàsiques, l’autonomia en el treball escolar i els hàbits prelaborals per tal d’aconseguir el graduat en ESO i continuar amb la formació post obligatòria.

 

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

 

Atenció individualitzada a l’alumnat que consisteix en donar-li pautes d’orientació a nivell personal i acadèmic per tal d’afavorir la bona evolució en l’aprenentatge.


Col·laboren i assessoren al centre en aquests temes membres dels serveis educatius del Solsonès:

La psicopedagoga assessora els tutors, les famílies i els alumnes en qüestions psicopedagògiques.

(llibres, revistes, cds, formació...) que ens ajuden en la nostra tasca diària.

Web:www.solsoneseducacio.cat

Al centre educatiu també col·laboren i assessoren (del servei territorial de la Catalunya central)

Darrera actualització de divendres, 21 de setembre de 2018 15:47