Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Estudis CFGM CAI-APD

Cicles formatius de grau mitjà

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (CAI)

+

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (APD)

Vies accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

 • tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,

 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i

 • haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 

Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (1400 hores), pla d'estudis LOGSE.

Aquests estudis capaciten per proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com: memebre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat d'infermeria o, si s'escau, com membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Àmbit professional i de treball:

 • Atenció primària i comunitària: atenció domiciliària, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
 • Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d'esterilització, salut mental i geriatria.
 • Altres: centres sanitaris, departaments d'afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoteràpia.

Tècnic/a d'atenció a persones en situació de dependència (2000 hores distribuïdes en dos cursos), pla d'estudis LOE.

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Àmbit professional i de treball:

 • Centres residencials de persones grans, o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials
 • Pisos tutelats
 • Centres de dia, centres de rehabilitació, centres d’oci i temps de lleure
 • Centres d’inserció ocupacional de persones amb discapacitat
 • Serveis d’atenció a domicili
 • Domicilis particulars
 • Operador de teleassistència.

L'opció  2x2: dos títols en dos anys


Les dues titulacions de tècnic obren camí a dues famílies professionals diferents:

CAI a la família professional sanitària

APD  a la família professional de serveis socioculturals a la comunitat.

A continuació detallem els Crèdits i Mòduls a cursar en el transcurs dels dos cursos.

1r CURS

HORES setmanals
C2- L’ésser  humà davant la malaltia
2
C3- Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
2
C4- Cures bàsiques d’infermeria
8
C6- Higiene i medi hospitalari i neteja del material
3
MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
4
MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
5
MP6 Teleassistència
2
MP9 Destreses socials
3

2n CURS

HORES setmanals

C1- Operacions administratives i documentació sanitària
2
C9- Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica
3
MP4- Atenció i suport psicosocial
7
MP7- Suport domiciliari
6
M10- Primers auxilis
2
MP8- Suport a la comunicació
2
MP11- Formació i orientació laboral
3
MP12- Empresa i iniciativa emprenedora
2
MP13- Anglès tècnic
3
C13 CAI Síntesi
MP14 APD Síntesi
60 h*
66- h
C12 CAI FCT de cures auxiliars d’infermeria
MP15 APD FCT d’atenció sociosanitària
CAI (410h)
APSD (190h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓ  Només  CAI: CURES AUXILIARS DE INFERMERIA. Pla d'estudis (LOGSE) + (LOE):

1r Curs

LOGSE:

 • C2. L'ésser humà davant la malaltia (2 hores/setmana).
 • C3. Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment (2 hores/setmana).
 • C4. Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (8 hores/setmana).
 • C6. Higiene del medi hospitalari i neteja del material (3 hores/setmana).

LOE:

 • MP5. Caracteristiques i necessitats de les persones en situacó dependència. (UF1).
 • MP9. Destreses socials (UF 2)

2n Curs

LOGSE:

 • C1. Operacions administratives i documentació sanitària (2 hores/setmana).
 • C9. Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica (4 hores/setmana).
 • C13 Síntesi (60 hores concentrades dues últimes setmanes curs).
 • C12 FCT: Formació en centres de treball (410 hores).

LOE:

 • MP4. Atenció i suport psicosocial (UF4)
 • MP10. Primers auxilis (2 hores/setmana).
 • MP11. Formació i orientació laboral (UF1)
 • FCT. Formació en centres de treball (per obtenir el títol de CAI es necessiten 410 hores de pràctiques)

OPCIÓ   APD: ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (2 anys). Pla d'estudis (LOGSE) + (LOE):

1r Curs

LOGSE:

 • C2. L'ésser humà davant la malaltia (2 hores/setmana).
 • C3. Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment (2 hores/setmana).
 • C4. Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (8 hores/setmana).
 • C6. Higiene del medi hospitalari i neteja del material (3 hores/setmana).

LOE:

 • MP1. Organització de l'atenció a les persones en situació dependència  ( 4 hores/setmanals)
 • MP5. Caracteristiques i necessitats de les persones en situacó dependència (5 hores/setmana)
 • MP6. Teleassistència (2hores/setmana)
 • MP9: Destresses socials (3 hores/ setmana).

2n Curs

LOE:
 • MP4. Atenció i suport psicosocial (7 hores/setmana).
 • MP7: Suport Domiciliari (6 hores/setmana).
 • MP8: Suport a la comunicació ( 2 hores/setmana).
 • MP10. Primers auxilis (2 hores/setmana).
 • MP11. Formació i orientació laboral (3 hores/setmana).
 • MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (2 hores/setmana).
 • MP13: Anglès tècnic (3 hores/setmana).
 • MP15 Síntesi (60 hores concentrades dues últimes setmanes curs).
 • FCT. Formació en centres de treball (per obtenir els dos títols s'han de fer 600 hores de pràctiques)

 

Darrera actualització de dimarts, 10 de setembre de 2019 00:48  

INFORMACIONS

Aquest centre participa en les accions finançades pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional
i per la Unió Europea Next Generation EU.
logo next
info4
Bàner
Bàner

Cerca una informació