Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Estudis Programa de Formació Inicial (PFI)

PFI-Programa de Formació Inicial

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

PFI: Auxiliar de Vivers i Jardins

Característiques

L’accés als programes de formació i inserció és voluntari i poden accedir-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Competència general

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

Durada total: 1000 hores. 1 curs acadèmic.
Família Professional: Agrària

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL.

Qualificacions professionals completes:

Qualificació professional completa: AGA164_1: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria


MÒDULS PROFESSIONALS

  • Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment de Plantes en Vivers i Centres de Jardineria

  • Operacions Bàsiques en Instal·lacions de Jardins, Parcs i Zones Verdes

  • Operacions Bàsiques pel Manteniment de Jardins, Parcs i Zones Verdes

  • Treballs Auxiliars en l'Elaboració de Composicions amb Flors i Plantes

  • Serveis Bàsics de Floristeria i Atenció al Públic

  • Projecte Integrat

  • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals

  • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)


  MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

  • Estratègies i Eines de Comunicació

  • Entorn Social i Territorial

  • Estratègies i Eines Matemàtiques

  • Incorporació al Món Professional

  Tutoria: 40 hores

CONTINUÏTAT

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, que emet l'Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Calendari del curs

            La formació de l’alumnat s’inicia el  setembre i finalitza el  juny.

Horari

            L’horari de formació dels i les alumnes serà de 30 hores a la setmana, distribuïdes de la manera següent:

                 a) Mòduls professional: Formació professional teòricopràctica (20 hores).

                 b) Mòduls general: Formació bàsica i laboral (10 hores).

            Durant el període de pràctiques aquesta distribució horària pot quedar modificada.

            Les 30 hores de formació són hores de docència i, per tant, no inclou el temps d’esbarjo i descans de l’alumnat.

 Assistència

L’alumnat ha de signar cada dia que assisteix. Es fa un informe mensual d’assistència.

Normativa de la FCT (Formació en centres de treball)

Les pràctiques es poden començar a partir del 2n trimestre, si es compleixen els requisits següents:

 • Aprovar-ho tot.
 • El comportament i l’actitud són positius.
 • És la junta d’avaluació qui decideix si l’alumnat pot iniciar les pràctiques.

Distribució del curs

 

HORES

Formació professional teòricopràctica

20

Formació bàsica i laboral

10

Metodologia i criteris d’avaluació

L'avaluació de l'alumnat és contínua i formativa. Pren com a referència els criteris d'avaluació establerts en el currículum. Ha de tenir en compte el punt de partida en el moment de la incorporació de cada jove al programa, el seu progrés i les competències assolides.

S'han de fer, com a mínim, tres sessions d'avaluació durant el programa, incloent-hi l'avaluació final. Per a l'alumnat que es presenti a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, s'ha de fer una avaluació extraordinària abans de l'inici de les proves.

Cal fer un seguiment sistemàtic de les activitats dutes a terme per l'alumnat i se n'ha de fer un registre i una valoració personalitzada. Convé utilitzar instruments d'avaluació diversos i potenciar les activitats d'autoavaluació, a fi d'implicar tant com sigui possible el jovent en el procés d'avaluació i aprenentatge.

De manera general, l’avaluació final positiva d’un programa requereix, com a mínim, el 70% d’assistència.

La superació d’un PFI requereix obtenir una qualificació global igual o superior a 5 i haver superat el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Darrera actualització de dimarts, 10 de setembre de 2019 00:49  

INFORMACIONS

Aquest centre participa en les accions finançades pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional
i per la Unió Europea Next Generation EU.
logo next
info4
Bàner
Bàner

Cerca una informació