TUTORIA

La matèria optativa de Psicologia i Sociologia s'estructura en dos grans apartats que tenen per objecte, d'una banda, l'estudi dels processos psicològics bàsics i dels autors més representatius de la psicologia científica; i, d'altra banda, una aproximació general als conceptes i teories centrals de la sociologia, incidint especialment en l'anàlisi sociològica de la societat catalana actual.