Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Estudis Programa de Formació Inicial (PFI)

PFI-Programa de Formació Inicial

Correu electrònic Imprimeix PDF

  Preinscripció: del 13 al 24 de maig de 2019

Matrícula: del 2 al 9 de setembre de 2019

PFI: Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals

Característiques

L’accés als programes de formació i inserció és voluntari i poden accedir-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Competència general

La competència general del perfil professional consisteix a realitzar tasques administratives i de gestió bàsiques, així com l’enregistrament i la verificació de dades i documents, operant amb la qualitat indicada, observant les normes d’aplicació vigent mediambientals i de seguretat i higiene en el treball.

Durada total: 1000 hores (820 h al centre i 180 h de Formació en Centres de Treball). 1 curs acadèmic.
Família Professional: Administració i gestió.

 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL.

Qualificacions professionals completes:

Operacions auxiliars de serveis administratius generals, ADG305_1 (RD 107/2008 d’1 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

  • UC0969_1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
  • UC0970_1: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents
  • UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

Qualificacions professionals incompletes:

Operacions de gravació i tractament de dades i documents ADG306_1 (RD 107/2008, d’1 febrer), que comprèn les següents unitats de competència:


UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.externs a l’organització.


MÒDULS PROFESSIONALS

 • 3003. Tècniques administratives bàsiques. (150 h)
  3004. Arxiu i comunicació. (240 h)
  MFPE001. Ofimàtica. (10 h)
  MFCT. Formació en centres de treball. (180 h)
  MPI. Projecte integrat. (40 h incloses als mòduls 3003, 3004 i 001)
  MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos. (35 h)

  MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

  MFG1: Estratègies i eines de comunicació (110 h)
  MFG2: Entorn social i territorial (30 h)
  MFG3: Estratègies i eines matemàtiques (110 h)
  MFG4: Incorporació al món professional (45 h)

  Tutoria: 40 h

  Formació complementària de reforç i aprofundiment: 50 h

CONTINUÏTAT

Les persones que superen un PFI obtenen una certificació acadèmica i professional que acredita les competències professionals adquirides i els permet realitzar la proba d’accés a cicles de FP de grau mitjà amb les següents avantatges:

 • Si cursen amb aprofitament o han superat un PFI, tenen l’exempció de la part científica i tecnològica de la prova.
 • Si superen un PFI amb una qualificació igual o superior a 8 estan exemptes de la prova d’accés i no els cal realitzar-la.
 • Si la qualificació de la prova d’accés és igual o superior a 4, la qualificació del PFI es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda a la prova d’’accés. 
 • A més a més, es pot accedir al món laboral, com a:

  • Auxiliar d’oficina.
  • Auxiliar de serveis generals.
  • Auxiliar d’arxiu.
  • Ordenança.
  • Auxiliar d’informació.
  • Recepcionista
  • Classificador i/o repartidor de correspondència.
  • Gravador – verificador de dades.
  • Auxiliar de digitalització.
  • Operador documental.
  • Operador/a de cobrament o caixer/a.

Si es vol continuar formació  en un cicle formatiu de la mateixa  família  professional, es pot escollir entre els següents:

 • grau mitjà de gestió administrativa, fol ....

 

Calendari del curs

            La formació de l’alumnat s’inicia el  setembre i finalitza el  juny.

Horari

            L’horari de formació dels i les alumnes serà de 30 hores a la setmana, distribuïdes de la manera següent:

                 a) Mòduls professional: Formació professional teòricopràctica (20 hores).

                 b) Mòduls general: Formació bàsica i laboral (10 hores).

            Durant el període de pràctiques aquesta distribució horària pot quedar modificada.

            Les 30 hores de formació són hores de docència i, per tant, no inclou el temps d’esbarjo i descans de l’alumnat.

 Assistència

L’alumnat ha de signar cada dia que assisteix. Es fa un informe mensual d’assistència.

Normativa de la FCT (Formació en centres de treball)

Les pràctiques es poden començar a partir del 2n trimestre, si es compleixen els requisits següents:

 • Aprovar-ho tot.
 • El comportament i l’actitud són positius.
 • És la junta d’avaluació qui decideix si l’alumnat pot iniciar les pràctiques.

Distribució del curs

 

HORES

Formació professional teòricopràctica

20

Formació bàsica i laboral

10

Metodologia i criteris d’avaluació

L'avaluació de l'alumnat és contínua i formativa. Pren com a referència els criteris d'avaluació establerts en el currículum. Ha de tenir en compte el punt de partida en el moment de la incorporació de cada jove al programa, el seu progrés i les competències assolides.

S'han de fer, com a mínim, tres sessions d'avaluació durant el programa, incloent-hi l'avaluació final. Per a l'alumnat que es presenti a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, s'ha de fer una avaluació extraordinària abans de l'inici de les proves.

Cal fer un seguiment sistemàtic de les activitats dutes a terme per l'alumnat i se n'ha de fer un registre i una valoració personalitzada. Convé utilitzar instruments d'avaluació diversos i potenciar les activitats d'autoavaluació, a fi d'implicar tant com sigui possible el jovent en el procés d'avaluació i aprenentatge.

De manera general, l’avaluació final positiva d’un programa requereix, com a mínim, el 70% d’assistència.

La superació d’un PFI requereix obtenir una qualificació global igual o superior a 5 i haver superat el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

Darrera actualització de dilluns, 18 de març de 2019 23:27  

NOVETATS

3eso

2 eso

2 bat
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació