Institut Francesc Ribalta

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

Preinscripció: del 10 al 13 de juliol de 2018

 

Matrícula: del 18 al 23 de juliol de 2018

 

 

=> Més informació

Destinataris.

Poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior les persones que posseeixin el títol de tècnic i les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.

Durada.
Té una durada mínima de 700 hores.

Contingut.
El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la específica.La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

Matèries de la part comuna 

Comunicació en Llengua catalana: 3 hores

Comunicació en Llengua castellana: 3 hores

Comunicació en Llengua anglesa: 5 hores

Total d'hores setmanals de la part comuna: 11

Matèries de la part específica de l'opció cientificotecnològica (CT)

Matemàtiques aplicades (obligatòria) : 4 hores

Física - Tecnologia: 4 hores

Química - Biologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l'opció humanística i social (HS)

Matemàtiques aplicades (obligatòria) : 4 hores

Economia d'empresa: 4 hores

Psicologia i sociologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l'opció artística (AR)

Matemàtiques aplicades (obligatòria) : 4 hores

Física - Tecnologia: 4 hores

Expressió gràfica i plàstica: 4 hores

Matèries de la part específica de l'opció esportiva (EE)

Matemàtiques aplicades (obligatòria) : 4 hores

Química - Biologia: 4 hores

Ciències de l'esport: 4 hores (vàlida també per a la família d'activitats físiques i esportives)

Total d'hores de la part específica: 8

Tutoria: 1 hora (no avaluable)

Total d'hores setmanals del curs: 20

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són les matemàtiques.

Els centres han d’oferir com a mínim una opció: totes les matèries de la part comuna i, almenys, dues matèries de la part específica, i una d’aquestes són les matemàtiques. D’acord amb les possibilitats organitzatives, el centre podrà oferir més d’una matèria opcional.

Matèries opcionals a distància
Les persones matriculades en els cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius que no puguin dur a terme en el centre la formació de les matèries opcionals de la part específica, podran seguir la formació de les matèries específiques mitjançant l’Institut Obert de Catalunya.

La directora del centre tramitarà, del 13 al 21 de setembre, la inscripció dels seus alumnes en la formació de les matèries opcionals a distància a l’Institut Obert de Catalunya.L’Institut Obert de Catalunya, un cop qualificada la matèria o matèries, trametrà una certificació de la qualificació obtinguda, al centre on l’alumne segueix la resta del curs de formació específic, per tal que la incorpori a l’expedient acadèmic.

Qualificació.
El curs és presencial. No es podrà expedir el certificat d'haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives i de la tutoria.

La qualificació de cada matèria serà numèrica entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana.

La superació d'aquest curs té els efectes següents:

 • La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los.
 • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

Import de la matrícula: 240 euros

Bonificacions i exempcions 


Tenen bonificació del 50%:

 • Els membres de família nombrosa de categoria general

 • Els membres de famílies monoparentals

Estan exempts:
 • Els membres de família nombrosa de categoria especial

 • Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%

 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat

 • Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills

 

Darrera actualització de dilluns, 1 d'octubre de 2018 17:14  

3r trimestre TELEMÂTIC

Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Cerca una informació